No-Show tarief – Huisartsenpraktijk Maasbree – MAASBREE

No-Show tarief

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dit tijdstip.
Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten in het vervolg bij u in rekening te brengen:
Consult: EUR 15,00 Dubbel consult: EUR 25,00
Hiervan ontvangt u een nota thuis. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Mocht u dus verhinderd zijn op de gemaakte afspraak, dan graag bericht uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraak. (uitzonderingen daargelaten)

Betalingsvoorwaarden

  1. Reclamaties op de nota dienen binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk gericht te worden aan de huisarts. Wanneer er binnen deze termijn geen reclamaties zijn ingediend is het bedrag van de nota verschuldigd.
  2. De declaraties van de huisarts, van de door de huisarts verrichte werkzaamheden of door de huisarts verstrekte geneesmiddelen, zijn direct opeisbaar.
  3. Het bedrag op de nota dient binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van de huisarts.
  4. Is het bedrag vermeld op de nota niet binnen 21 dagen bijgeschreven op de bankrekening van de huisarts, dan is sprake van verzuim. De huisarts heeft dan het recht zonder een nadere ingebrekestelling over te gaan tot incassomaatregelen.
  5. De huisarts brengt na 21 dagen de wettelijke rente in rekening, zonder nadere ingebrekestelling. Daarnaast wordt een bedrag van € 5,– voor administratiekosten in rekening gebracht.
  6. Naast de wettelijke rente en de administratiekosten is bij in gebreke blijven een bedrag van 15% van het te vorderen bedrag als incassokosten verschuldigd met een minimum van € 40,– per nota.
  7. Wanneer de patiënt van zorgverzekeraar wisselt, betaalt de oude zorgverzekeraar de declaraties tot dat de nieuwe zorgverzekeraar de huisarts schriftelijk in kennis heeft gesteld dat de declaraties voortaan bij de nieuwe zorgverzekeraar ingediend moeten worden. De zorgverzekeraars zullen onderling verrekenen tot het moment dat de huisarts schriftelijk in kennis is gesteld middels een bevestiging van uitschrijving dat een patiënt van zorgverzekeraar is gewisseld.
  8. De huisarts ontvangt de volledige betaling van de zorgverzekeraar voor zijn/haar werkzaamheden zoals partijen zijn overeengekomen. De zorgverzekeraar verrekent het eigen risico respectievelijk de eigen bijdragen rechtstreeks met de patiënt/verzekerde.